Beleidsplan

Beleidsplan Stichting COM (Oisterwijk – Cultuur.nl)

RSIN: 8133.65.715

 

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt Stichting COM (hierna te noemen Oisterwijk-Cultuur) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2017 tot en met 31-12-2019 neer.

De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 23-12-2003, de statuten zijn gewijzigd op 11-12-2007. De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur.

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen.

De Stichting heeft ten doel: het ondersteunen van de cultuurcentra Tilander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel; vooral op het gebied van cultuur, maar tevens om te voorzien in de maatschappelijke, levensbeschouwelijke en educatieve behoeften van de inwoners van de gemeente Oisterwijk. De ondersteuning is absoluut niet bedoeld om de financiële tekorten van betreffende cultuurcentra aan te vullen, maar vooral bedoeld om behoeften op sociaal-cultureel gebied te signaleren om daarop stimulerend en ondersteunend te reageren.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft zich altijd ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit:

– subsidies en donaties;

– schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts beneficiair kunnen worden aanvaard;

– alle andere verkrijgingen en baten.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken en (een samenvatting hiervan) op internet publiceren. (www.Oisterwijk-Cultuur.nl)

 

2. Werkzaamheden

De statutaire doelstelling (zie hoofdstuk 1) en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen.

Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.

Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2017 te verkrijgen is bij de Belastingdienst ingediend.

Bestuur:

Het bestuur bestaat thans uit de navolgende personen:

Adviseur van het bestuur:

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de website.

Voornoemd bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren.

Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen.

Deze activiteiten bestaan uit het ondersteunen van de cultuurcentra Tilander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel; vooral op het gebied van cultuur, maar tevens om te voorzien in de maatschappelijke, levensbeschouwelijke en educatieve behoeften van de inwoners van de gemeente Oisterwijk. De ondersteuning is bedoeld om behoeften op sociaal-cultureel gebied te signaleren om daarop stimulerend en ondersteunend te reageren.

 

3. Werving van gelden

De Stichting hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit giften, donaties en erfstellingen.

 

4. Beheer van gelden

De Stichting beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van een of meerdere bankrekeningen.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

Het vermogen wordt beheerd in het bestuur.

 

5. Besteding van gelden

De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteed wordt aan de in de statuten genoemde doelstellingen.

De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt.

Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt:

De leden van het bestuur en de adviseur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

 

6. Overige Informatie

Postadres: Spoorlaan 82 C, 5061 HD Oisterwijk.